РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ


Учебна 1999 – 2000 година

Пето училище „Георги Измирлиев” е средно общообразователно с обучение от I до XII клас и единствено на територията на Благоевград по начина на подготовка и обучение на учениците от IX до XII клас по специалността „Организатор на фирмен мениджмънт” в съответствие с програмата
на предпрофесионалното икономическо направление „Бизнес и финанси”.

Учебна 2000 – 2001 година

През учебната 2000/2001 година ние си поставихме за цел да се обърне по-голямо внимание на следните проблеми:
1. Целенасочена работа по преодоляване на информационната пренатовареност.
2. Да се моделира нравствения облик на младия човек във връзка с критериите на гражданското възпитание.
3. Да се работи за качествена самостоятелна и групова работа.
4. Създаване мотивация за учене.
5. Борба против изкривената ценностна система.
6. Борба против наркоманията, алкохола и тютюнопушенето.

Учебна 2001 – 2002 година

Тази година училището ни работи по проект, одобрен и организиран от фонда за народонаселение към ООН. Основните проблеми, по които работи колективът са:
1. Моделиране на нравствения облик на младия човек във връзка с критериите на гражданското възпитание.
2. Подобряване качеството на самостоятелната и груповата работа.
3. Създаване на мотивация за учене.

Учебна 2002 – 2003 година
В V-то СОУ „Георги Измирлиев” обучението се извършва в професионални, профилирани и общообразователни паралелки.
Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо и професионално образование.
Общото образование осигурява усвояване на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП, ЗИП съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми.
Профилираното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиване на квалификация по професията „Организатор на малко предприятие”. Профилираното обучение по информатика и информационни технологии е въведено учебната 2002/2003 година.

Учебна 2003 – 2004 година
През настоящата година в училището са сформирани 30 паралелки. Шест от тях са професионални и в тях се обучават ученици по специалността „Организатор на малко предприятие”.
Сформирани са три профилирани паралелки: Информатика, Информационни технологии и Стопански мениджмънт. В четири паралелки се извършва непрофилирано обучение. В средния курс паралелките са девет, а в начален курс – осем. Общия брой на учениците е 761.

Учебна 2004 – 2005 година
На 20 април 2005 год. бе открит нов компютърен кабинет с оборудване на обща стойност 15 193,40 лв, дарено от Министерството на транспорта и съобщенията по програмата i-България. Дарението включва сървър, работни станции, настолен скенер, мастилноструен принтер, лазарен принтер, непрекъсваемо токозахранващо устройство и пакет комуникационни кабели.
Основната програма на i-клас е да бъдат изградени модерни компютърни зали, което дава възможност за равен шанс в образованието и за по-добър старт в живота на всяко българско дете.
Новата модерна техника дава възможност на младите хора в България да придобият трайни умения в сферата на високите технологии.

Учебна 2005 – 2006 година
В училището работят добри специалисти – педагози. Персоналът се увеличава от амбициозни и млади преподаватели, които дават всичко от себе си за възпитанието на младото поколение.
Основните усилия на педагогическия колектив са насочени към приобщаване на подрастващите към общоучилищния живот.
Педагогическият съветник работи индивидуално с ученици с поведенчески отклонения и с нейна помощ безпричинните отсъствия са сведени до минимум. Полагат се немалко усилия да се привлекат родителите на тези деца за съвместна работа за отстраняване на причините за лошото поведение и слабия успех на тези ученици. Всеки учител има график за провеждане на консултации по отделните предмети, който се спазва и изпълнява стриктно.
Учениците от всички класове активно се включват в отбелязването на празниците.

Учебна 2006 – 2007 година
На 18 декември 2006 г. , ученици от всички класове подготвиха вечер на физиката. Подготовката продължи около един месец. То беше представено като шоу „Нощта на физиката 2”.
Интересът от страна на присъстващите бе огромен. Инициативата беше на двамата учители по физика Катя Валеова и Йордан Иванов, които търсят нетрадиционни начини да събудят интереса на децата към трудния предмет.
Сборна група от 6 – 8 клас под ръководството на г-н Бойко Георгиев организираха туристически поход до хижа Македония. Учениците се запознаха със забележителностите на природния парк „Парангалица”.
На 22 декември 5 СОУ отпразнува Коледа с коледно тържество по подобие на „Шоуто на Слави”, което беше организирано и подготвено от г-жа Надя Бачева.
Шоуто представляваше огромен интерес за всички присъстващи.